136 bpm hard trance for Sylenth and Ableton

136 bpm hard trance for Sylenth and Ableton

£14.95Price

29 tracks in total

Kick x 1 AUDIO

Percussion x 1 AUDIO, x 5 MIDI

Snare run x 1 MIDI

Groove x 2 MIDI

Bassline x 1 AUDIO, x 5 MIDI

Pads x 2 AUDIO, x 1 MIDI

Plucks x 2 MIDI

Acid x 2 MIDI

FX x 5 AUDIO

White noise x 1 AUDIO